Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 22/2005

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2005 (rap.nr 22/2005)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2005.
Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 czerwca 2005r. podjęła uchwałę o wyborze firmy Horwath JBC Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Jazdów 8a , wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 2433.
Firma Horwath JBC Audit Sp. z o.o. nie dokonywała wcześniej przeglądu i badania sprawozdań finasowych Emitenta.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa zostanie zawarta na okres:
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2005 r,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2005,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.


Data autoryzacji: 16.05.05
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
czw 16, czerwca 2005 23:58 Opublikował: Szymon Janucik