Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 4/2019
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa_, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło od EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie sporządzone zgodnie z art. 69 Ustawy zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści:
"Działając w imieniu SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2A, 01 -601 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305034, posiadającej NIP: 1070011452 oraz REGON: 141340910, o kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych _dalej jako: "Towarzystwo"_ zarządzającej i reprezentującej fundusz Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 _dalej również jako: "Fundusz", "Akcjonariusz"_,
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 — dalej jako: "Ustawa o Ofercie"_ niniejszym zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży _dalej również jako: ,,Spółka"_ o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki polegającej na:
przekroczeniu przez Fundusz progu 25% w ogólnej liczbie głosów, w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia poniżej przedstawiamy koleino informacje wymagane na podstawie art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
W dniu 17 stycznia 2019 roku, w wyniku rozliczenia transakcji zawartej poza obrotem zorganizowanym w dniu 16 stycznia 2019 roku, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył zdematerializowane akcji spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
z siedzibą w Łomży _kod ISIN PLPEPES00018_ w liczbie 1.500.000 _słownie: jeden milion pięćset tysięcy_.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z łych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Przed zmianą udziału, której dotyczy zawiadomienie, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 23.629.982 akcji Spółki, co dawało 24,87% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.629.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych informował Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę o osiągnięciu 24,57% w kapitale zakładowym Spółki _tj. 23.345.498 akcji_
i 24,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _tj. 23.345.498 głosów_ w piśmie z dnia 25 lipca 2018 r.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po zmianie udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie, liczba Spółki akcji posiadanych przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosi 25.129.982 akcji Spółki, co stanowi 26,45% w kapitale zakładowym Spółki, i uprawnia do 25.129.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c_ Ustawy o Ofercie.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o Ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 25.129.982 akcji Spółki, co stanowi 26,45% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 25.129.982 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 26,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-01-23 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 23, stycznia 2019 09:58 Opublikował: Szymon Janucik