Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie podziału zysku za 2018 r.

Raport bieżący nr 9/2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 17.442.179,57 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,06 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5.700.000 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 11.742.179,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-05-30 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 30, maja 2019 12:47 Opublikował: Szymon Janucik