Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 11/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 7 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie jako czterech ostatnich punktów merytorycznych porządku obrad ZWZ Spółki, tj. bezpośrednio przed punktem "Zamkniecie obrad":
1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
3. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.

Akcjonariusz przedstawił stosowne projekty uchwał. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt "Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki" akcjonariusz uzasadnił potrzebą umożliwienia akcjonariuszom Spółki uzyskania od Zarządu informacji o działalności Spółki oraz ewentualnie, w zależności od uzyskanych informacji i przebiegu ZWZ Spółki, złożenia Zarządowi wniosków przez akcjonariuszy Spółki.

W związku z otrzymaniem wniosku akcjonariusza Spółka informuje o zmianie porządku obrad i przekazuje treść zmienionego porządku obrad i zgłoszone projekty uchwał w załączniku do raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-06-10 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 10, czerwca 2019 13:40 Opublikował: Szymon Janucik