Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2017 r.

Raport bieżący nr 17/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2017 r., z dnia 14 listopada 2017 r., obejmującej zmiany w zakresie Skróconego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017, tj. na stronie 30 tabelę o treści:

 

Stan na dzień 14 listopada 2017 r.

Stan na dzień 15 maja 2017 r

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47%

20 395 465

21,47%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych**

18 198 716

19,16%

5 271 499

5,55%

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26%

10 700 011

11,26%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

7 995 200

8,42%

Krzysztof Borkowski (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.) ***

7 923 409

8,34%

7 923 409

8,34%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

6 133 100

6,46%

Pozostali

18 256 756

19,22%

36 581 316

38,51%

Ogółem

95 000 000

100,00%

95 000 000

100,00%

 

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,732% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

**Informacje nt. zmiany stanu posiadania w Spółce w okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego były przekazywane w raportach bieżących 16/2017, 21/2017, 23/2017 oraz 24/2017.

***w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa, która posiadała 5.397.343 akcji/głosów uprawniających do 5,68% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów

zastąpiono tabelą:

 

Stan na dzień 14 listopada 2017 r.

Stan na dzień 15 maja 2017 r

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47%

20 395 465

21,47%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych**

18 198 716

19,16%

5 271 499 / 0

5,55% / 0%

Michał Skotnicki*

10 700 011

11,26%

10 700 011

11,26%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

7 995 200

8,42%

Krzysztof Borkowski (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.) ***

7 923 409

8,34%

7 923 409

8,34%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

6 133 100

6,46%

Pozostali

18 256 756

19,22%

36 581 316

38,51%

Ogółem

95 000 000

100,00%

95 000 000

100,00%

 

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 31.095.476 akcji/głosów co odpowiada 32,732% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

**Informacje nt. zmiany stanu posiadania w Spółce w okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego były przekazywane w raportach bieżących 16/2017, 21/2017, 23/2017 oraz 24/2017. Zakaz wykonywania prawa głosu z 5 271 499 akcji stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

***w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa, która posiadała 5.397.343 akcji/głosów uprawniających do 5,68% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów

Skorygowane Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwca 2019 16:46 Opublikował: Szymon Janucik