Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Raport bieżący nr 20/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r. r., z dnia 14 września 2018 r., obejmującej następujące zmiany w zakresie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 r., tj. na stronie 5 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów Niepublicznych

23 345 498

24,57

23 345 498

24,57

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 395 465

21,47

20 395 465

21,47

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali**

15 497 140

16,31

15 497 140

16,31

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

**Nikt z pozostałych akcjonariuszy nie zgłosił stanu posiadania co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym.”

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

liczba akcji
[szt
.]

Udział w kapitale

%

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie na WZA
%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów Niepublicznych*

23 345 498

24,57

42.328

0,04

Michał Skotnicki**

21 325 780

22,45

21 325 780

22,45

Maksymilian Maciej Skotnicki **

20 395 465

21,47

20 395 465

21,47

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42

7 995 200

8,42

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46

6 133 100

6,46

 Pozostali***

15 497 140

16,31

15 497 140

16,31

Ogółem

95 000 000

100,00

95 000 000

100,00

* Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.

***Nikt z pozostałych akcjonariuszy nie zgłosił stanu posiadania co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym.”

Skorygowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwca 2019 16:49 Opublikował: Szymon Janucik