Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2018 r.

Raport bieżący nr 21/2019
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2018 r., z dnia 16 listopada 2018 r., obejmującej zmiany w zakresie Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018, tj. na stronie 29 tabelę o treści:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych

23 345 498

24,57%

Michał Skotnicki*

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki *

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

15 497 140

16,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

*Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

zastąpiono tabelą:

AKCJONARIAT

Liczba akcji/głosów
[szt
.]

Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów na WZA

%

Epsilon Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów

Niepublicznych*

23 345 498 / 1 929 768

24,57% / 2,03%

Michał Skotnicki**

21 325 780

22,45%

Maksymilian Maciej Skotnicki **

20 703 282

21,79%

Newth Jonathan Reginald

7 995 200

8,42%

Richie Holding Ltd

6 133 100

6,46%

Pozostali

15 497 140

16,31%

Ogółem

95 000 000

100,00%

 

* Zakaz wykonywania prawa głosu stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.029.062 akcji/głosów co odpowiada 44,24% udziałowi w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

Skorygowane Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

  1. Sprawozdanie
wto 25, czerwca 2019 16:50 Opublikował: Szymon Janucik