Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uchwały ZWZ 28 czerwca 2019r

Raport bieżący nr 24/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. wraz z informacją o oddanych głosach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Z uwagi na nieustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, która miała być wybrana w drodze głosowania grupami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.
Pełnomocnicy akcjonariusza EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosili sprzeciwy do uchwał nr 1-12 oraz 16-30.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-29 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-06-29 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
sob 29, czerwca 2019 12:32 Opublikował: Szymon Janucik