Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 28/2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 28/2018 oraz 19/2017 dotyczących umowy limitu kredytu wielocelowego zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].
Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 55,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 34 mln zł, Lublinowi – do 5,75 mln zł i Bronisławowi – do 15,75 mln zł.
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 0,75 mln zł i Bronisławowi – 0,75 mln zł,
• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 13 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 5 mln zł,
• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 10 mln zł.
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2020 roku.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-05 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-05 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 05, sierpnia 2019 14:07 Opublikował: Szymon Janucik