Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Stanowisko KNF

Raport bieżący nr 30/2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zawartego w piśmie z dnia 5 sierpnia 2019 r., Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko KNF zawarte w piśmie z dnia 26 czerwca 2019 r. o sygn. DNO.4550.84.2019.AB ("Stanowisko").
Stanowisko zostało sporządzone w związku z opublikowanymi przez Spółkę raportami nr 13-23/2019 dotyczącymi (i) wniesienia do sądu pozwu o ustalenie, że akcjonariusz Spółki EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Epsilon FIZAN") posiadający, zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki, 27.714. 832 akcje, z uwagi na naruszenie obowiązku notyfikacji o nabyciu znacznych pakietów akcji stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21.402.233 akcji, jak również (ii) korekt raportów okresowych Spółki za lata 2016 – 2019 r. w odniesieniu do udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanej przez Epsilon FIZAN, poprzez wskazanie, że większość akcji posiadanych przez Epsilon FIZAN objętych jest zakazem wykonywania prawa głosu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie ze Stanowiskiem, "kompetencje do stwierdzenia wystąpienia skutków prawnych, o których mowa w art. 89 ustawy o ofercie publicznej posiada wyłącznie niezawisły sąd powszechny. Zatem niedopuszczalnego jest arbitralne pozbawienie akcjonariuszy prawa głosu przez samą spółkę publiczną bez prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 06, sierpnia 2019 17:04 Opublikował: Szymon Janucik