Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały ZWZ w sprawie kapitału docelowego

Raport bieżący nr 36/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2019 i 35/2019 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. Spółka otrzymała odpis wniesionego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2019.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-10-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 21, października 2019 13:21 Opublikował: Szymon Janucik