Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr 38/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2019 roku na dzień 8 listopada 2019 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 15 listopada 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-11-05 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 05, listopada 2019 07:40 Opublikował: Szymon Janucik