Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 roku

Raport bieżący nr 3/2020
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok na dzień 20 marca 2020 r.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 31 marca 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-03-18 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 18, marca 2020 15:55 Opublikował: Szymon Janucik