Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja o dywidendzie

Raport bieżący nr 8/2020
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje informacje o wysokości i wypłacie dywidendy:
Wysokość dywidendy – 11.400.000 zł (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych)
Wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję - 0,12 zł (dwanaście groszy)
Liczba akcji objętych dywidendą – 95.000.000
Dzień dywidendy – 1 lipca 2020 r.
Termin wypłaty dywidendy – 31 lipca 2020 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-04-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 21, kwietnia 2020 19:29 Opublikował: Szymon Janucik