Strona główna » Relacje inwestorskie » Ład korporacyjny

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

Spółka informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. nie będą transmitowane w czasie rzeczywistym.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Incydentalne odstąpienie od ww. zasady wystąpiło wobec faktu, że dotychczasowe doświadczenia Spółki wskazują, że zdecydowana większość kapitału zakładowego jest obecna bezpośrednio na obradach walnego zgromadzenia. Świadczy o tym niezwykle wysoka frekwencja na walnych zgromadzeniach Spółki.
Ponadto Spółka nie otrzymywała zgłoszeń akcjonariuszy zainteresowanych transmisją obrad walnego zgromadzenia, a walne zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w dogodnych godzinach, w związku z czym udział w nich nie jest w żaden sposób utrudniony dla akcjonariuszy zainteresowanych bezpośrednim udziałem w obradach i wykonywaniem prawa głosu (osobiście lub przez pełnomocnika). Jednocześnie w ocenie Spółki obowiązujące regulacje prawne zapewniają akcjonariuszom spółek publicznych dostęp do informacji nt. przebiegu walnych zgromadzeń w sposób adekwatny i wystarczający dla zapewnienia wymaganej transparentności spółki publicznej.
Ponadto obowiązujące regulacje prawne w zakresie walnych zgromadzeń chronią w sposób wystarczający prawa wszystkich akcjonariuszy, wobec czego w ocenie Spółki niezastosowanie ww. zasady nie powinno w sposób istotny ograniczać ich praw korporacyjnych.

Osoby reprezentujące spółkę
Wojciech Faszczewski, Prezes Zarządu
Tomasz Rogala, Członek Zarządu

pon 21, czerwca 2021 15:18 Opublikował: Szymon Janucik