Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie

Raport bieżący nr 12/2021
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała odpis wniesionego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie czterech uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r. tj. uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01 2020 r. do 31.12. 2020 r., uchwały nr 9 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz uchwał nr 10 i 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Treść zaskarżonych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2021.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-08-31 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 31, sierpnia 2021 13:26 Opublikował: Szymon Janucik