Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Raport bieżący nr 9/2022
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 24 marca 2022 r. od akcjonariusza, osoby fizycznej, posiadającej powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r. (raport bieżący nr 7/2022), uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej informuje o zmianie porządku obrad i przekazuje treść zmienionego porządku obrad i projekty uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-27 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2022-03-27 Tomasz Rogala Członek Zarządu

nie 27, marca 2022 15:32 Opublikował: Szymon Janucik