Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2022
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. pana Macieja Kalińskiego,
2. pana Tomasza Nowakowskiego,
3. pana Jacka Okońskiego,
4. pana Kajetana Rościszewskiego,
5. panią Agatę Czerniakowską oraz
6. pana Roberta Malinowskiego.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2022-04-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 15, kwietnia 2022 11:33 Opublikował: Szymon Janucik