Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta raportu nr 1/2023

Raport bieżący nr 1 /2023 KOR
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), niniejszym przekazuje korektę raportu nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. Powodem korekty jest omyłkowe wskazanie w treści raportu nr 1/2023 nieprawidłowych dat w jakich prowadzony będzie skup akcji własnych oraz błędnej daty przewidywanego terminu zawarcia i rozliczenia transakcji.
Błędna treść:
"2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 27 stycznia 2023 r."
Prawidłowa treść:
"2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 19 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 1 lutego 2023 r."
Pozostałe informacje wskazane w raporcie 1/2023 są prawidłowe.
Poniżej Spółka zamieszcza tekst jednolity raportu 1/2023:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na ryku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 16 stycznia 2023 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), w związku z zakończeniem programu odkupu akcji własnych ogłoszonego raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., informuje o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu skupu akcji własnych na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ("Zaproszenie"). Skup akcji własnych na podstawie Zaproszenia prowadzony będzie zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 28 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Zaproszenie dotyczyć będzie nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujących łącznie nie więcej niż 1,05% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje").
Cena nabycia akcji własnych wynosić będzie równa 1,65 zł za Akcję.
Zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zaproszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w skupie akcji własnych.
Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Zaproszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży.
Szczegółowe zasady i warunki oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia skupu zawarte zostaną w Zaproszeniu. Zaproszenie nie będzie stanowić wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".
Publikacja przedmiotowej informacji została opóźniona z uwagi na to, że jej niezwłoczne przekazanie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Spółki. Informacja ta dotyczy bowiem decyzji podjętej przez Zarząd Spółki o ogłoszeniu skupu akcji własnych, która zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Spółki (tj. §4 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r.) dla swojej skuteczności wymagała zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgoda Rady Nadzorczej byłą z kolei warunkiem zawarcia umowy z firmą inwestycyjną pośredniczącą w skupie.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, składając stosowne wyjaśnienia.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, że:
1. na przeprowadzenie skupu zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 17 stycznia 2023 r.,
2. Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 19 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 1 lutego 2023 r.
3. Skup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
4. Zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-01-17 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Zaproszenie
wto 17, stycznia 2023 17:04 Opublikował: Szymon Janucik