Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

Raport bieżący nr 5/2023
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 rok na dzień 29 marca 2023 r.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 17 marca 2023 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1_ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-03-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 15, marca 2023 07:17 Opublikował: Szymon Janucik