Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Raport bieżący nr 8/2023
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2023 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Ponadto Zarząd przekazuje dokumenty, które nie zostały dotychczas uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-28 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-04-28 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 28, kwietnia 2023 16:36 Opublikował: Szymon Janucik