Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 25 maja 2023 r.

Raport bieżący nr 12/2023
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2023 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
- Michał Skotnicki: 21.443.105 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.443.105 głosów na ZWZ, które stanowiły 39,14% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,57 %.

- Maksymilian Skotnicki: 20.614.531 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.614.531 głosy na ZWZ, które stanowiły 37,63% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,70 %.

- Epsilon FIZAN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,60% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69%

- Hubert Malinowski: 4.566.793 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.566.793 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,34% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,81%
W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 54.787.061 głosów, tj. 57,67% ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-05-26 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 26, maja 2023 11:55 Opublikował: Szymon Janucik