Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 35/2005

Transakcja z podmiotem powiązanym (raport nr 35/2005)

Raport bieżący nr 35/2005

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży , przekazuje informację, iż w dniu 21.10.2005r. została zawarta pomiędzy Emitentem, a podmiotem powiązanym Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o.
umowa na dostawę krochmalu ziemniaczanego przez Emitenta, o łącznej wartości 1.927.500,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 21.10.2005r. do dnia 31.08.2006r. Płatności będą następować w terminie 45 dni od dnia wydania danej partii towaru. Dostawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony. Umowy na dostawę krochmalu ziemniaczanego są zawierane pomiędzy stronami corocznie. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "PEPEES" S.A. posiada 54,32% udziałów Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp.z o.o.

Data autoryzacji: 21.10.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 21, października 2005 17:00 Opublikował: Szymon Janucik