Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr. 11/2006

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005. (raport nr 11/2006)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2005, określonych w art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz są publikowane na stronie internetowej Emitenta: http://pepees.pl/.

Szczegółowy wykaz informacji publikowanych przez Emitenta w roku 2005:
1) raport bieżący nr 1/2005 z dnia 11.01.2005r. – Projekty uchwał na NWZA dnia 28.01.2005r.;
2) raport bieżący nr 2/2005 z dnia 13.01.2005r. – Podwyższenie kapitału Spółki zależnej „Browar Łomża” Sp.z o.o.;
3) raport bieżący nr 3/2005 z dnia 18.01.2005r. – Projekty uchwał na NWZA dnia 28.01.2005r.-zmiana;
4) raport bieżący nr 4/2005 z dnia 19.01.2005r. – Korekta raportu bieżącego nr 2/2005;
5) raport bieżący nr 5/2005 z dnia 20.01.2005r. – Terminy przekazywania raportów okresowych;
6) raport bieżący nr 6/2006 z dnia 26.01.2005r. – Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej;
7) raport bieżący nr 7/2005 z dnia 28.01.2005r. – Treść uchwał podjętych przez NWZA
w dniu 28.01.2005r.;
8) raport biezący nr 8/2005 z dnia 02.02.2005r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki zależnej „Browar Łomża” Sp. z o.o.;
9) raport bieżący nr 9/2005 z dnia 07.02.2005r. – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 28.01.2005r.;
10) raport bieżący nr 10/2005 z dnia 11.02.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależna „Browar Łomża” Sp. z o.o.;
11) raport bieżący nr 11/2005 z dnia 23.02.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji;
12) raport okresowy SA-QS z dnia 28.02.2005r.;
13) raport bieżący nr 12/2005 z dnia 15.03.2005r. – Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej;
14) raport okresowy SA-R z dnia 31.03.2005r.;
15) raport bieżący nr 13/2005 z dnia 14.04.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji „PEPEES” S.A. przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
16) raport bieżący nr 14/2005 z dnia 15.04.2005r. – Zbycie pakietu akcji „PEPEES” S.A. przez Skarb Państwa;
17) raport okresowy SA-RS z dnia 29.04.2005r.;
18) raport okresowy z dnia 04.05.2005r. – zawierający skrócone sprawozdanie finansowe;
19) raport bieżący nr 15/2005 z dnia 05.05.2005r. – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A. z pełnienia funkcji;
20) raport bieżący nr 16/2005 z dnia 10.05.2005r. – Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PEPEES” S.A.;
21) raport okresowy QS z dnia 16.05.2005r.;
22) raport bieżący nr 17/2005 z dnia 19.05.2005r. – Zmiana znaczącej umowy zawartej
z podmiotem zależnym;
23) raport bieżący nr 18/2005 z dnia 24.05.2005r.- Wypowiedzenie znaczącej umowy;
24) raport bieżący nr 19/2005 z dnia 27.05.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta;
25) raport bieżący nr 20/2005 z dnia 27.05.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej;
26) raport bieżący nr 21/2005 z dnia 07.06.2005r. – Projekty uchwał na ZWZA na dzień 24.06.2005r.;
27) raport bieżący nr 22/2005 z dnia 15.06.2005r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2005;
28) raport bieżący nr 23/2005 z dnia 24.06.2005r. – Treść Uchwał podjętych przez ZWZA
w dniu 24.06.2005r.;
29) raport bieżący nr 24/2005 z dnia 24.06.2005r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta;
30) raport bieżący nr 25/2004 z dnia 29.06.2005r. – Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
31) raport bieżący nr 26/2005 z dnia 01.07.2005r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA w dniu 24.06.2005r.;
32) raport bieżący nr 27/2005 z dnia 12.07.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej;
33) raport okresowy kwartalny Q 2/2005 z dnia 04.08.2005r.;
34) raport okresowy za II kwartał 2005 z dnia 05.08.2005r.;
35) raport okresowy skonsolidowany raport kwartalny Q 2/2005 z dnia 16.08.2005r.;
36) raport bieżący nr 28/2005 z dnia 31.08.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy;
37) raport bieżący nr 29/2005 z dnia 02.09.2005r. – Zmiana znaczącej umowy;
38) raport bieżący nr 30/2005 z dnia 02.09.2005r. – Transakcja podmiotów powiązanych;
39) raport bieżący nr 31/2005 z dnia 13.09.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy;
40) raport bieżący nr 32/2005 z dnia 19/09.2005r. – Transakcja podmiotów powiązanych;
41) raport bieżący nr 33/2005 z dnia 21.09.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy;
42) raport bieżący nr 34/2005 z dnia 28.09.2005r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki zależnej „Browar Łomża” Sp. z o.o.;
43) raport okresowy półroczny P 2005 z dnia 30.09.2005r.;
44) raport bieżący nr 35/2005 z dnia 21.10.2005r. – Transakcja z podmiotem powiązanym;
45) raport okresowy skonsolidowany raport półroczny PS 2005 z dnia 28.10.2005r.;
46) raport okresowy raport kwartalny Q 3/2005 z dnia 04.11.2005r.;
47) raport bieżący nr 36/2005 z dnia 05.11.2005r. – Informacja dotycząca spraw pracowniczych Emitenta;
48) raport bieżący nr 37/2005 z dnia 10.11.2005r. – Informacja o transakcji zbycia pakietu akcji Emitenta;
49) raport okresowy skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005 z dnia 14.11.2005r.;
50) raport bieżący nr 38/2005 z dnia 22.11.2005r. – Zbycie znacznego pakietu akcji „PEPEES” S.A.;
51) raport bieżący nr 39/2005 z dnia 22.11.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji „PEPEES” S.A.;
52) korekta raportu bieżącego nr 39/2005 z dnia 29.11.2005r. – Nabycie znacznego pakietu akcji „PEPEES” S.A.;
53) raport bieżący nr 40/2005 z dnia 29.11.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy;
54) raport bieżący nr 41/2005 z dnia 02.12.2005r. – Zmiana zamiaru wynikającego z art.69 ust.5 ustawy o ofercie publicznej;
55) raport bieżący nr 42/2005 z dnia 09.12.2005r. – Zawarcie znaczącej umowy;
56) raport bieżący nr 43/2005 z dnia 09.12.2005r. – Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.;


Raport sporządzono na podstawie art.65 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.


Data autoryzacji: 19.04.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 19, kwietnia 2006 08:46 Opublikował: Szymon Janucik