Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 28/2006

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (raport nr 28/2006)

Raport bieżący nr 28/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy:

W dniu 04 września 2006r. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu o kredyt obrotowy nieodnawialny. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta tj. finansowanie skupu ziemniaków w kampanii 2006.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 04.09.2006r. do dnia 31.08.2007r.

Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych do kwoty 16.500.00,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku BGŻ S.A.,

- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku PEKAO S.A.,

- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku BPS S.A.

Przedmiotowa umowa jest jedyną umową kredytową zawartą z Bankiem BPH S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1. pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 05.09.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 05, września 2006 08:29 Opublikował: Szymon Janucik