Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 31/2006

Treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Raport bieżący nr 31/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 października 2006r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie sposobu głosowania

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 , § 5 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .................................................................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .................................................................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 06.10.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


pią 06, października 2006 17:00 Opublikował: Szymon Janucik