Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 32/2006

Treść Uchwał podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. w 17.10.2006

Raport bieżący nr 32/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 października 2006r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Grodzkiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r.

w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Dorota Kopczyńska.

2. Krzysztof Borkowski.

3. Wojciech Faszczewski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 17.10.2006r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Natomiast w przedmiocie punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Zarząd informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie doszło do utworzenia co najmniej jednej grupy wymaganej do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej i w związku z powyższym nie podjęto uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 18.10.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 18, października 2006 09:10 Opublikował: Szymon Janucik