Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 39/2006

Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 39/2006

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje, iż w dniu 27 grudnia 2006r. wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza FORMAT INVESTMENT S.A. , iż Spółka ta na podstawie umowy sprzedaży w transakcji poza rynkiem regulowanym dokonała w dniu 18 grudnia 2006r. zbycia 58.400 sztuk akcji Emitenta. FORMAT INVESTMENT S.A. poinformowała również , iż termin rozliczenia transakcji przypadł na dzień 20 grudnia 2006r.

Przed dokonaniem powyższej transakcji FORMAT INVESTMENT S.A. posiadała 78.000 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 6,67 % udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Obecnie, po dokonaniu powyższej transakcji FORMAT INVESTMENT S.A. posiada 19.600 sztuk akcji Emitenta co stanowi 1,68 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1) w zw. z art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 15 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 28.12.2006

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

 

czw 28, grudnia 2006 17:32 Opublikował: Szymon Janucik