Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 1/2005

Projekty uchwał na NWZA (raport nr 1/2005)

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.01.2005r.
UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie sposobu głosowania

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć tajność głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przecie przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przecie przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobowa Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przecie przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się, że Spółka "PEPEES" S.A. będzie sporządzała sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przecie przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 28.01.2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości należących do spółki.

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości należących do Spółki według poniższego zestawienia:

LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia m2

1. 34042 Jedwabne 454 20930

2. 26378 Kolno 1372/1 30725

3. 26377 Mały Płock II

Mały Płock II 171/2

172/2 9290

6440

4. 19805 Radziłłów 409/2 25396

5. 26376 Stare Kiełcze Lachowo 174 25000

6. 27806 Stawiski 248/1 37600

7. 19806 Świdry Awissa Szczuczyn 158 15300

8. 19807 Wąsosz

Wąsosz 1720/1

1720/4 19300

11900

9. 28830 Wizna 829 22800

10. 29747 Jednaczewo 1322/2 1079

11. 29747 Jednaczewo 1322/3 965

12. 29747 Jednaczewo 1322/4 1094

13. 29747 Jednaczewo 1322/6 5158

§2

Zbycie nieruchomości nastąpi w podanym trybie:

1. Podjęcie Uchwały Zarządu Spółki o zamiarze zbycia konkretnych nieruchomości objętych zestawieniem określonym w § 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wyceny nieruchomości przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego.

3. Wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. Dokonanie zbycia w formie przetargu publicznego, nieograniczonego, pisemnego ogłoszonego w dzienniku "Rzeczpospolita" i prasie lokalnej na warunkach szczegółowo uzgodnionych z Radą Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przecie przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................


Data autoryzacji: 21.12.04 08:48
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 18, lutego 2005 13:04 Opublikował: Szymon Janucik