Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie treści projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 czerwca 2007r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 17/2007

Ze względu na obowiązujące wymogi prawne, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży w uzupełnieniu Raportu Bieżącego Nr 16/2007 z dnia 12.06.2007r. przekazuje proponowaną przez Zarząd teść projektu Uchwały dot. punktu 10 porządku obrad ZWZ, zgłoszonego przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CAPITAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep.Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o.:

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia warunków i zasad umarzania akcji

Na podstawie art. 359 art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

1. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

2. Spółka nabędzie akcje własne zgodnie z następującymi zasadami:

(a) nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do dnia [31 lipca 2007 roku] ("Wezwanie");

(b) Wezwanie zostanie ogłoszone w trybie art. 72 Ustawy o Ofercie;

(c) maksymalna liczba akcji, którą Spółka może nabyć w Wezwaniu nie może przekroczyć 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(d) cena za jedną akcję proponowana w Wezwaniu musi być zgodna z wymogami ustalonymi w art. 79 Ustawy o Ofercie, przy czym nie może być ona niższa niż określona w w/w ustawie , ani wyższa niż [] (słownie: []) złotych;

(e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia będzie nie większa niż [] (słownie: []) złotych. Środki finansowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą pochodziły z kwot skumulowanych na kapitale [zapasowym] i [rezerwowym] Spółki;

(f) przy zachowaniu wymogów wskazanych powyżej w pkt (a) – (e), Zarząd zostaje upoważniony do określenia warunków Wezwania, a w szczególności – w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

3. Zarząd przeprowadzi Wezwanie zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Spółki.

4. Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale nie spowodują obniżenia aktywów netto Spółki poniżej kwoty, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. b Drugiej Dyrektywy Rady (77/91/EWG).

5. Po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. uchwałę o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Zarząd zostaje niniejszym upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Raport sporządzono na podstawie §39.1. pkt.3 RM z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja                             Podpis

2007-06-20   Andrzej Kiełczewski        Prezes Zarządu                                   Andrzej Kiełczewski

2007-06-20   Adam Karaś                  Członek Zarządu Dyrektor Finansowy     Adam Karaś

czw 21, czerwca 2007 10:00 Opublikował: Szymon Janucik