Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Ogłosznie w MSiG o podjęciu przez NWZ uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 1/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą

w Łomży informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2008r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5 poz. 279 - zgodnie z wymogami art. 359§3 ksh w zw. z art. 456 § 1 ksh - ukaże się ogłoszenie następującej treści:

"Zgodnie z art. 359 § 3 KSH, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A., zarejestrowanej w dniu 28.08.2001 r. w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000038455 ("Spółka") ogłasza, że w dniu 20 grudnia 2007 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") została podjęta uchwała nr 5 o następującej treści:

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych .

Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 9.2. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Umarza się 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach wezwania - na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przyjętego uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia .

§ 2

Łączna suma wynagrodzenia, jakie wypłaciła spółka w ramach wezwania na skup akcji własnych wyniosła 91.800.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy złotych). Kwota zapłaty za jedną akcję wynosiła 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy).

§3

Umorzenia akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art.456 ksh.

§4

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

Zarząd Spółki ogłasza, że na NWZ podjęto uchwałę nr 6 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.020.000,00 zł. (siedem milionów dwadzieścia złotych) do 4.980.000,00 zł. (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tj. o 2.040.000,00 zł. (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych) poprzez umorzenie 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,06 złotych (sześć groszy) każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez NWZ uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzaniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw na adres Spółki (ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża) w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia."

 

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2008-01-08   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2008-01-08   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 


wto 08, stycznia 2008 08:44 Opublikował: Szymon Janucik