Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja o niestosowaniu w PEPEES S.A. niektórch zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący nr 6/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą

w Łomży, w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt.3 Regulaminu Giełdy przekazuje informację, iż nie są i nie będą stosowane w sposób trwały wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych.

Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej:

1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,

KOMENTARZ: Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza niezbędne dokumenty korporacyjne dla akcjonariuszy takie jak Statut Spółki oraz Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast Regulamin Zarządu oraz Rady Nadzorczej są dostępne w siedzibie Spółki uprawnionym organom i nie będą publikowane na stronie internetowej.

2) życiorysy zawodowe organów Spółki,

KOMENTARZ: Zgodnie z § 5.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekazuje informację dot. życiorysów zawodowych członków organów w treści raportów bieżących informujących o powołaniu poszczególnych osób do sprawowania funkcji w organach Spółki. Powyższe raporty bieżące publikowane są na stronie internetowej Spółki, natomiast w inny sposób Spółka nie będzie zamieszczała powyższych informacji.

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,

KOMENTARZ: Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dot. terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał oraz uzasadnień. Termin oraz zakres informacji dot. projektów uchwał na WZA jest zamieszczany zgodnie z obowiązującymi normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

KOMENTARZ: Zarząd Spółki oświadcza, iż w zakresie jego kompetencji nie mieści się wpływ na wybór organów Spółki. Wybór Członków Rady Nadzorczej jest dokonywany przez Akcjonariuszy. W praktyce przed powołaniem danej osoby do składu Rady Nadzorczej, kandydatura jest przedstawiana oraz stosowanie uzasadniana przez osobę zgłaszającą na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą więc we własnym zakresie uzyskać informacje o kandydacie, ocenić je i rozważyć czy kandydat posiada cechy i umiejętności niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Organu Spółki.

6) roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

KOMENTARZ: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz publikacji na stronie internetowej. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie są wyodrębnione komitety. Spółka zamieszcza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz działalności Rady Nadzorczej za każdy rok obrotowy w materiałach przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane art. 395 § 2 ksh w zw. z art.382 § 3 ksh.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

KOMENTARZ: W Spółce nie prowadzi się szczegółowego zapisu przebiegu obrad, zawierającego wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący Zgromadzenia wraz z Notariuszem sporządzającym protokół, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń są dostępne w siedzibie Spółki i nie będą publikowane na stronie internetowej.

11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia przez członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,

KOMENTARZ: Członkowie Rady Nadzorczej nie składają oświadczeń zawierających informacje o powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Członkowie Rady składają jedynie oświadczenia o ilości posiadanych akcji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dot. sprawozdań finansowych Spółki. Informacje te są dostępne w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych.

Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w część II pkt.1.

KOMENTARZ: Językiem urzędowym jest język polski i w takim języku są publikowane na stronie internetowej informacje dotyczące Spółki. Na stronie internetowej w języku angielskim oraz rosyjskim Spółka zamieściła jedynie podstawowe informacje o profilu działalności Spółki oraz ofertę produktów dla kontrahentów zagranicznych.

Zasada nr 5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad o przedstawienie uzasadnienia.

KOMENTARZ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał walnego zgromadzenia na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Termin ten umożliwia każdemu akcjonariuszowi zadawanie pytań w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związanych z projektami uchwał. W związku z tym uzasadnienia projektów uchwał będą prezentowane akcjonariuszom Spółki jedynie na wyraźne żądanie przed lub w trakcie obrad walnego zgromadzenia.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez Członków Rada Nadzorczych.

Zasada nr 2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazywać zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

KOMENTARZ: Członkowie Rady Nadzorczej nie składają oświadczeń zawierających informacje o powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółka. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych nie będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (...)

KOMENTARZ: Zarząd Spółki oświadcza, iż w zakresie jego kompetencji nie mieści się wpływanie na wybór Członków Rady Nadzorczej, który jest dokonywany suwerennie przez Akcjonariuszy.

Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.

KOMENTARZ: W strukturach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby osób i wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne są wykonywane przez organ kolegialnie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych(...)

KOMENTARZ: W strukturach Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety.

Raport sporządzono na podstawie §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2008-02-08   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2008-02-08   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

pią 08, lutego 2008 08:52 Opublikował: Szymon Janucik