Strona główna » WZ » WZ 2008

Termin i porządek obrad

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2008 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2007.
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2007.
  • sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2007.
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki „PEPEES” S.A. za rok 2007
  • podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania  obowiązków za rok obrotowy 2007.
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  obowiązków za rok obrotowy 2007.
 7. Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
 9. Zamknięcie obrad.

    Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.(Dz.U.183,poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121,w sekretariacie Spółki, pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 19 czerwca 2008r. do godz. 11.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza zdematerializowanych akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji). Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności ze stosowną opłatą skarbową. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 10.00 – 11.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.2008-06-04 09:29 Opublikował: Szymon Janucik