Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Treść projektów uchwał na ZWZA zwołane na dzień 26.06.2008r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Zgromadzeniu , które odbędzie się w dniu w dniu 26.06.2008r.
UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie sposobu głosowania

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2002, Nr76, poz.694 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2007, na które składa się :

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162.341 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),

2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007-31.12.2007 wykazujący zysk netto w kwocie: 75.378.503,49 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy),

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 34.372 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 24.236 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),

5) informacje dodatkowe.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2007.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ...............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ....................................................

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007, na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.630 tys. zł (słownie: to siedemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 62.609 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych),

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 32.296 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 25.703 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzy tysiące złotych),

5) dodatkowe informacje.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2007 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie 75.378.503,49 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia straty wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Pan Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Pani Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2007r.– do dnia 12.07.2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2007r. – do dnia 28.06.2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Grabskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 28.06.2007r.– do dnia 31.12.2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Rembiszowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 28.06.2007r.– do dnia 29.06.2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności nieruchomości należących do Spółki wymienionych poniżej :

LP. NR KW Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia (ha)

1. 34506/4 Łomża 30910/96 0,2745 ha

2. 34506/4 Łomża 30918/7 0,1312 ha

3. 34506/4 Łomża 30917/7 0,0078 ha

4. 34506/4 Łomża 30917/2 0,1532 ha

5. 34506/4 Łomża 30918/5 0,0769 ha

6. 34506/4 Łomża 30910/99 0,0104 ha

7. 34506/4 Łomża 30910/100 0,0278 ha

8. 34506/4 Łomża 30917/5 0,0304 ha

9. 34506/4 Łomża 30918/1 0,0003 ha

10. 34506/4 Łomża 30917/6 0,260 ha

11. 34506/4 Łomża 30918/6 0,079 ha

12. 58170/3 Łomża 30910/85 0,0254 ha

13. 58170/3 Łomża 30910/86 0,0196 ha

14. 58170/3 Łomża 30910/87 0.2041 ha

15. 58170/3 Łomża 30910/88 0,1161 ha

16. 48133/9 Łomża 30911/7 0,0744 ha

17. 48133/9 łomża 30911/8 0,0464 ha

18. 29747/7 Jednaczewo 1322/5 0,9897 ha

§ 2

W celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego.

§ 3

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki może dokonać sprzedaży nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż nastąpi na warunkach, w tym cenę - wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, związku z wygaśnięciem mandatów

dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Wojciecha Faszczewskiego, Pana Dawida Sukacza i Pana Krzysztofa Stankowskiego z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia uchwala się, że kolejna Rada Nadzorcza będzie składać się z

........................................... Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 26 – (.....)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26.06.2008r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.........................................

Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .................................................................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3 RM z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis  
  2008-06-17  Andrzej Kiełczewski  Prezes Zarządu  Andrzej Kiełczewski  
  2008-06-17  Adam Karaś  Członek Zarzdu Dyrektor Finansowy  Adam Karaś

wto 17, czerwca 2008 16:55 Opublikował: Szymon Janucik