Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rejestracja praw poboru akcji serii C przez KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 15/2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka")informuje, iż w dniu 20 czerwca 2009 r. otrzymał uchwałę nr 220/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) z dnia 19 czerwca 2009 r., na mocy której postanowiono zarejestrować w KDPW 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Prawom poboru postanowiono nadać kod PLPEPES00026.


Powyższa uchwała została podjęta z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa wyżej, w dniu 30 czerwca KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-06-22 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-06-22 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  

śro 24, czerwca 2009 13:37 Opublikował: Szymon Janucik