Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oddalenie przez Sąd wniosku Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 16/2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2009 r. powziął informację, że w dniu 24 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w dniu 24 czerwca 2009 r. wydał postanowienie, którym oddalił wniosek Midston Development Limited z siedzibą Nikozji złożony przeciwko Spółce o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 24 podjętej w dniu 27 maja 2009 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (por. raport bieżący nr 12/2009 z dnia 28 maja 2009 r.).


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-06-25 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-06-25 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  

pią 26, czerwca 2009 09:31 Opublikował: Szymon Janucik