Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Częściowe uwzględnienie wniosku akcjonariusza przez sąd - wstrzymanie wykonania uchwały nr 24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 21/2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację, że w dniu 6 sierpnia 2009 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny wydał w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Midston Developments Ltd (dalej "Midston Developments") postanowienie, w którym wstrzymał wykonanie przez Spółkę uchwały nr 24 podjętej w dniu 27 maja 2009 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. (dalej "Uchwała Emisyjna", por. raport bieżący nr 12/2009 z dnia 28 maja 2009 r.).


Co do pozostałego zakresu żądanego zabezpieczenia wniosek Midston Developments został oddalony, to jest Sąd oddalił wnioski o: (i) zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do realizacji Uchwały Emisyjnej, w szczególności - podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności związanych w jakikolwiek sposób z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją akcji, w tym czynności związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji, podjęcia czynności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zmierzających do dematerializacji i rejestracji praw do Akcji Serii C oraz Akcji Serii C jak również rejestracji praw poboru do Akcji Serii C, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz dokonania zmiany w Statucie Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także czynności zmierzających do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy; oraz (ii) wstrzymanie wykonania przez akcjonariuszy praw do nabycia akcji objętych emisją w ramach wykonania prawa poboru.

Spółka oczekuje na doręczenie powyższego postanowienia oraz jego uzasadnienia przez Sąd.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-08-11 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-08-11 Adam Karaś Członek Zarządu    

pon 17, sierpnia 2009 11:22 Opublikował: Szymon Janucik