Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej (raport nr 1/2010)

Raport bieżący nr 1/2010
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 8 stycznia 2010r. wpłynęła do Spółki informacja od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu w dniu 6 stycznia 2010r. w transakcji pakietowej pozasesyjnej kupna akcji PEPEES S.A. w liczbie 245 000 szt. po cenie 0,41 PLN za 1 akcję.

Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
czw 14, stycznia 2010 14:33 Opublikował: Szymon Janucik