Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana organu zarządzającego Emitenta.

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu złożoną przez Pana Andrzeja Kiełczewskiego z dniem 23 czerwca 2010 roku oraz rezygnacją z funkcji Członka Zarządu złożoną przez Pana Adama Karasia z dniem 23 czerwca 2010 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Faszczewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. (por. raport bieżący 18/2008).

Podstawa prawna: §5.1. pkt.21 i pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
  2010-06-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
czw 24, czerwca 2010 15:33 Opublikował: Szymon Janucik