Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r.- powzięte uchwały

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2010 r. (dalej "ZWZ"). Przy treści każdej uchwały podano informacje o zgłoszonych sprzeciwach.

ZWZ odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawach przewidzianej w pkt 9, 10, 11 i 12 Porządku Obrad tj. podjęcia uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegacji Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
czw 01, lipca 2010 21:33 Opublikował: Szymon Janucik