Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 29/2010)

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą

w Łomży informuje o zawarciu w dniu 29 września 2010r. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie Centrala Centrum Korporacyjne w Olsztynie.
Bank udzielił Emitentowi:

I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego w wysokości 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym: skupu ziemniaków oraz zakup produktów skrobiowych i ich pochodnych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2010.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 29.09.2010r. do dnia 31.08.2011r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- hipoteka umowna w wysokości 16 000 000,00 zł (szesnaście milionów złotych) tytułem zabezpieczenia sumy głównej ( kapitału) udzielonego kredytu i hipoteka kaucyjna do kwoty 8 000 000 zł (osiem milionów złotych) tytułem zabezpieczenia należności odsetkowych i innych należności ubocznych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych ich pochodnych zakupionych, przetworzonych i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2010, stanowiących własność Emitenta i znajdujących się w magazynach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonym przez BOŚ S.A.,

- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.

II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kredyt udzielony został na okres od 30.09.2010r. do dnia 29.09.2011r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 000 (piętnaście tysięcy złotych) tytułem zabezpieczenia kapitału oraz należności odsetkowych i innych należności ubocznych.

- przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonym przez BOŚ S.A.,

- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.

Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 22.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
śro 13, października 2010 11:37 Opublikował: Szymon Janucik