Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Zarządem

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 13 kwietnia 2011r. wpłynęła do Spółki informacja od osoby blisko związanej z Zarządem Spółki o dokonaniu w dniu 12 kwietnia 2011r. w transakcji pakietowej pozasesyjnej sprzedaży akcji PEPEES S.A. w liczbie 700 000 szt. po cenie 0,70 PLN za sztukę. Osoba dokonująca transakcji zbycia nie wyraziła zgody na przekazanie jej danych osobowych. Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-04-13
czw 14, kwietnia 2011 11:05 Opublikował: Szymon Janucik