Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 maja 2011 r. (raport bieżący nr 10/2011 i 11/2011) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 24 maja 2011 r. godz.11:00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-05-10 
śro 11, maja 2011 07:59 Opublikował: Szymon Janucik