Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 28/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2011 r., pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył 7.748 udziałów w spółce zależnej Emitenta - Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("ZPZ LUBLIN"), co stanowi 28,06% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed zawarciem umowy PEPEES S.A. była właścicielem 54,32% udziałów w spółce ZPZ LUBLIN. W wyniku zawarcia transakcji udział w kapitale tej spółki wynosi 82,38% i stanowi tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Udziały nabyto za kwotę 1.050.008,96 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy osiem 96/100) złotych w drodze przetargu publicznego ogłoszonego przez Ministra Skarbu Państwa.

Źródłem finansowania nabytych aktywów finansowych są środki własne Emitenta. Nabytą inwestycję Zarząd traktuje jako długoterminową.

Podstawowym przedmiotem działalności ZPZ LUBLIN jest przetwarzanie ziemniaków oraz produkcja i sprzedaż syropu ziemniaczanego i suszu ziemniaczanego.

Zarząd oświadcza, że pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a osobami zbywającymi udziały nie istnieją żadne powiązania, o których mowa w § 2. ust. 1, pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanym dalej: Rozporządzeniem).

Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości na podstawie udziału w kapitale zakładowym spółki ZPZ LUBLIN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski  2011-07-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda    2011-07-13 

śro 13, lipca 2011 14:12 Opublikował: Szymon Janucik