Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczących umów kredytowych

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 19 października 2011r. umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11. Bank udzielił Emitentowi: I. Kredytu obrotowego w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności - zakupu ziemniaków i produktów skrobiowych. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 19 października 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany do dnia 29 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości, - zastaw na zapasach materiałów, produktów gotowych i towarach o wartości nie niższej niż 150% aktualnego zaangażowania kredytowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Kredyt udzielony został na okres od 18.10.2011r. do dnia 18.10.2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości, - przelew wierzytelności z tytułu umów sprzedaży towarów w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 złotych, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wysokości kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-10-19
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-10-19
śro 19, października 2011 15:24 Opublikował: Szymon Janucik