Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powództwa Perły o uchylenie uchwał ZWZ z 2010 r. i o ustalenie nieistnienia organów Spółki oddalone

Raport bieżący nr 47/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w dniu 16 grudnia 2011 wydał wyrok, w którym oddalił: (i) powództwo Perła - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie ("Perła") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie czterech uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (por. raport bieżący nr 23/2010), (ii) powództwo Perły o ustalenie skuteczności wyboru członka rady nadzorczej przez Midston Developments Limited na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz (iii) powództwo Perły o ustalenie, nieistnienia (ewentualnie ustalenie nieważności) uchwały (rzekomej) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 września 2010 r. stanowiącej o powołaniu p. Wojciecha Faszczewskiego do Zarządu Spółki, ewentualnie o ustalenie, że p. Wojciech Faszczewski nie jest Prezesem zarządu Pepees (por. Raport nr 26/2010 oraz 3/2011). Wyrok nie jest prawomocny. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-16
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-16

śro 21, grudnia 2011 14:29 Opublikował: Szymon Janucik