Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 r.- powzięte uchwały

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 maja 2012 r. (numeracja uchwał zgodna z aktem notarialnym) wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
śro 11, kwietnia 2012 17:47 Opublikował: Szymon Janucik