Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 czerwca 2012 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 11 czerwca 2012 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,22 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %.

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,93% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %.

Nawigator Trade Limited: 3.142.087 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.142.087 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,19% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,65 %.

Paweł Ziółek: 3.093.883 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.093.883 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,12 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,72 %.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 60.461.374 głosy, tj. 72,85% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).


Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

wto 12, czerwca 2012 16:13 Opublikował: Szymon Janucik