Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania Pana Piotra Cieślaka, Wiceprezesa ds. Analiz i Rozwoju Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

1. Jaka jest wrażliwość wyników Spółki na zmianę cen głównego surowca kupowanego przez Spółkę, a więc ziemniaków skrobiowych?

W Europie uprawiane są 3 rodzaje ziemniaków:
*Ziemniaki konsumpcyjne o skrobiowości do 14 % - sprzedaż wolnorynkowa, ceny uzależnione od wielkości areału upraw i urodzaju w Europie, do wyprodukowania 1 tony skrobi potrzebne jest np. skrobiowosć 13% - 6533 kg ziemniaka – skrobiowość 14 % - 6089 kg ziemniaka, niska opłacalność do produkcji krochmalu.
*Ziemniaki frytkowe i chipsowe, skrobiowość 15-17 % -specjalne odmiany kontraktowane przez producentów w cenach wyższych niż ziemniak skrobiowy.
*Ziemniaki skrobiowe, skrobiowość około 17 % (skrobiowość 20 % - 4305 kg ilość potrzebna do wyprodukowania 1 t skrobi), ziemniak przez swoje walory smakowe nie nadaje się do konsumpcji.
Najlepszym surowcem wykorzystywanym w produkcji przez krochmalnie jest właśnie ziemniak skrobiowy. Plantatorzy, aby mieć zagwarantowaną sprzedaż zawierają umowy kontraktacyjne z przetwórniami w okresie luty – maj, po określonej z góry cenie.
Cena na skrobię ziemniaczana na rynkach światowych ustalana jest w zależności od popytu i podaży surowca.
Głównymi producentami skrobi są 3 firmy europejskie AVEBE, EMSLAND i Roquette. Produkcja w tych zakładów to ca 65 % produkcji światowej.
Poziom cen ustalonych przez tych producentów, czyli produkcja ziemniaka w tych krajach decyduje faktycznie o elastyczności cenowej.
Nawet, jeśli w Polsce będzie drogi surowiec, a w krajach Europy Zachodniej wystąpi nadprodukcja ziemniaka( wszystkich 3 rodzajów), ceny na skrobie mogą nie wzrastać pomimo drogiego surowca w naszym kraju.
Generalnie musimy rozpatrywać elastyczność cenową skrobi w zależności od ceny ziemniaków nie w skali krajowej, lecz europejskiej. Nadprodukcja podstawowego surowca, jakim jest ziemniak w całej Europie, to zwiększona produkcja skrobi, czyli spadek cen.
Z tych względów koszt nabycia surowca, jakim jest ziemniak skrobiowy wpływa bezpośrednio na wrażliwość wyników Spółki.

2. Czy Spółka nabywa surowiec wyłącznie na podstawie stałych umów i kontraktów, czy też elastycznie monitoruje rynek i kupuje surowiec z różnych regionów, tam gdzie jest najtańszy?
W latach 2004-2011 produkcja skrobi ziemniaczanej była kwotowana w ramach WPR krajów UE.(Załącznik do Zarządzenia Nr 158/2009/Z Prezesa ARR z dnia 21 lipca 2009r)
Zgodnie z punktem 4.1 Zarządzenia Nr 158/2009/Z Dostawy ziemniaków do producenta skrobi mogły być realizowane wyłącznie w ramach kontraktacji, zawartych na dany rok gospodarczy. Załącznik ten określał cenę minimalną, jaką zakłady były zobowiązane zagwarantować plantatorom w wysokości 178,31 EUR/T DAP dla ziemniaków o skrobiowości 19% procent.
W ostatnich latach cena 178,31 EUR/T DAP nie pokrywała kosztów produkcji, dlatego krochmalnie zmuszone były płacić rolnikom cenę wyższą od ceny minimalnej.
W roku bieżącym zostały zniesione regulacje rynku skrobi, Pepees S.A będzie dokonywał zakupów surowca zarówno ramach wcześniej zawartych umów kontraktacyjnych jak i z wolnego rynku.
Kalkulując koszty zakupy zmuszeni jesteśmy doliczyć też dodatkowe koszty transportu. W rezultacie może okazać się, iż dostawy taniego o niskiej skrobiowości ziemniaka z dalekich odległości są nieopłacalne.

3. Jaki procent kosztów spółki stanowiły w 2011 r. koszty pozyskania surowca?
Pepees S.A. to spółka notowana na GPW. Odpowiedź na to pytanie obejmuje zakres tajemnicy handlowej firmy.

4. Jaka była najniższa, jaka najwyższa, a jaka przeciętna cena skupu ziemniaków skrobiowych realizowana przez Spółkę w 2011 r.? W jakim stopniu przeciętna cena skupu tego surowca różniła się względem przeciętnych cen skupu z 2010 r.?
Pepees S.A. to spółka notowana na GPW. Odpowiedź na to pytanie obejmuje zakres tajemnicy handlowej firmy. Należy podkreślić, iż koszty nabycia podstawowego surowca, jakim jest ziemniak skrobiowy wzrosły w 2011 roku o kilkadziesiąt procent w porównaniu do 2010 roku.

5. Przeciętne zatrudnienie w grupie wzrosło w 2011 r. z 286 do 350 pracowników. Czym był spowodowany taki przyrost kontekście zaledwie 8% wzrostu przychodów?
Zatrudnienie w roku 2011 wzrosło w porównaniu do roku 2010 ponieważ:
1.zakupiono 51,06 % udziałów, PPZ Bronisław
2.wzrosło zatrudnienia pracowników sezonowych w związku ze wzrostem skupu surowca i produkcji w sezonie 2011

6. Przychody wzrosły o zaledwie 8%. Jak przedstawiał się w tym okresie przyrost wolumenu sprzedaży wyrobów wytworzonych przez Spółkę?
Prosimy zapoznać się ze Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej zamieszczonym na naszej stronie internetowej pod adresem www.pepees.pl/plik.php?id=418 str. 12 Tabela nr 2.

7. Jakie przesłanki i czynniki powodują, że Spółka Trzemeszno, która jest przedmiotem potencjalnego przejęcia przez spółkę Pepees generuje niewspółmiernie wyższy poziom rentowności sprzedaży na poziomie netto, aniżeli Spółka Trzemeszno?
Zarząd Spółki Pepees S.A przystępując do negocjacji ze Ministerstwem Skarbu w sprawie przejęcia PPZ Trzemeszno podpisał ” Klauzuli o poufności”, dlatego w chwili obecnej nie może udzieli odpowiedzi na to pytanie.

Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

śro 27, czerwca 2012 19:37 Opublikował: Szymon Janucik