Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 

1. Raporty kwartalne: 

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r. - 15 maja 2013 r. 

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r. 

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2012 roku. Raporty za drugi kwartał nie będą przekazywane w oparciu o § 101 ust. 2 rozporządzenia. 

2. Raport półroczny: 

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. - 30 sierpnia 2013 r. 

3. Raporty roczne: 

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2012 - 21 marca 2013 r. 

Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

wto 29, stycznia 2013 14:41 Opublikował: Szymon Janucik